Việt Nam Có Độc Lập Tự Do Từ Chính Quyền Trần Trọng Kim Hay Không? - GS Hoàng Xuân Hãn đã khẳng định

●   Bản rời

Việt Nam Có Độc Lập Tự Do Từ Chính Quyền Trần Trọng Kim Hay Không? - Giáo Sư Hoàng Xuân Hãn đã khẳng định

From: GoiDan@yahoogroups.com [mailto:GoiDan@yahoogroups.com]
Sent: Friday, March 27, 2015 7:56 PM
Subject: [GoiDan] Giáo Sư Hoàng Xuân Hãn là nhân vật có chân trong chính phủ Trần Trọng Kim.

Giáo Sư Hoàng Xuân Hãn là nhân vật có chân trong chính phủ Trần Trọng Kim. Nhưng, GS Hoàng Xuân Hãn cũng đã khẳng định như đoạn sau đây khi ông giới thiệu quyển sách nói về chế độ thực dân Pháp xâm lăng & đô hộ Việt Nam của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thọ:

GS Hoàng Xuân Hãn (Paris 26/12/91): “Sự sụp đổ của Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, giữa tiếng nổ vang tan tành của các loại vũ khí, loan báo cho thế giới biết rằng xứ sở nhỏ bé này mới vừa tự giải thoát, trong máu đào, khỏi ách thống trị của thực dân, áp đặt trên toàn dân, từ gần một thế kỷ nay (1858-1954)."

Việt Nam Có Độc Lập Tự Do Từ Chính Quyền Trần Trọng Kim Hay Không?

Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/PCD/NMQ053.php

18-Mar-2015