Cựu biệt động quân VNCH: "Sài Gòn bây giờ mới đúng là Hòn Ngọc viễn đông"
| 905 Lượt xem
Cựu biệt động quân VNCH: "Sài Gòn bây giờ mới đúng là Hòn Ngọc viễn đông"