Vấn Đề Viết Sử và Cuộc Viếng Thăm Của GS Nguyễn Văn Trung