Toàn quyền “delete” - Đòi hỏi thiên hạ chỉ được viết về những điều mình thích - là


 ●   Bản rời

Toàn quyền “delete” - Đòi hỏi thiên hạ chỉ được viết về những điều mình thích - là

Subject: Có Một Cuộc Chiến Rộng Lớn / Làm Gì Có Phép
Lạ! / Phép Lạ của ĐH Y Nguyễn Văn Thuận
From: "qtran"
Date: Mon, July 14, 2014 2:38 pm

Thưa ông Nguyễn Minh Tánh,
Bài tôi đã đưa vào diễn đàn là để phản biện bài Phép lạ của ĐHY Nguyễn Văn Thuận đã được đưa vào diễn đàn trước. Nếu ông nhận thấy có điều gì không đúng thì xin ông cứ việc tự do phản biện lại. Đó là ý nghĩa và mục đích của sự trao đổi trong tinh thần học thuật trí thức. Tôi đặt việc bảo vệ chân lý lên trên cả việc bảo vệ tôn giáo.
Tôi không am tường về vấn đề chính trị nên không dám lạm bàn về chính trị, chỉ đóng vai dựa cột mà nghe. Xin ông cứ tự nhiên bàn về chính trị. Ông không thích bài nào của thiên hạ thì ông cũng có toàn quyền “delete”, chẳng cần phải xin phép, cũng như tôi vẫn “delete” từ hộp thư của tôi cả ngàn cái điện thư mỗi ngày. Nhưng đòi hỏi thiên hạ chỉ được viết về những điều mình thích là một đòi hỏi ngược ngạo. Xin chuyển tới ông bài Có Một Cuộc Chiến Rộng Lớn mà tôi đã trả lời về cái đòi hỏi ngược ngạo này.
Trân trọng,
Trần Tiên Long

Có Một Cuộc Chiến Rộng Lớn


(Trao đổi với tác giả Gò Vấp 69)


Trần Tiên Long


http://sachhiem.net/TTL/TranTL52.php


___________________
From: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com [mailto:ChinhNghiaViet@yahoogroups.com]
Sent: Monday, July 14, 2014 8:53 AM
To: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com
Subject: Re: [ChinhNghiaViet] Làm Gì Có Phép Lạ! / Phép Lạ của ĐHY Nguyễn Văn Thuận

Tại sao có ai viết điều gì hay về Thiên Chúa Giáo, ông đều chống lại cả, mà chống một cách hằn học như là chống “một kẻ thù bất cộng đái thiên(?)” trong khi bọn Việt Cộng sắp để mất nước cho Tàu Cộng mà không thấy ông chống chúng (Việt Cộng & Trung Cộng), một chút nào cả?
Xin ông cho biết lý do ông chống Thiên Chúa Giáo? Ông chống Thiên Chúa Giáo là muốn gây tranh luận với các người theo đạo Thiên Chúa để quên chuyên chống Cộng Sản?
Nếu lý do không được đúng lắm, xin phép ông tôi sẽ “delete” tất cả các Email có tên ông mà các diễn đàn chuyễn đến tôi!

Nguyễn Minh Tánh
__________________
On Sunday, July 13, 2014 8:12 PM, "'qtran' qtran@ec.rr.com [ChinhNghiaViet]" wrote:

Làm Gì Có Phép Lạ!


Trần Tiên Long