Hai Lối Chứng Minh Không Có Thượng Đế

  ●   Bản rời

Hai Lối Chứng Minh Không Có Thượng Đế

Quentin Smith / Trần Tiên Long dịch

14 tháng 2, 2011

TTL: Ngay từ nhỏ, chúng ta đã được giáo dục nhồi sọ một chiều nên không có cơ hội đọc những điều nghịch với những gì chúng ta được chỉ dạy. Chỉ duy nhất biết tới quan điểm mà mọi người đang chấp nhận không phải là một lối học đầy đủ, đáng khuyến khích. Muốn có m