THƠ TẾT: Ông Đồ Thời Avòng (@)

Trần Ngẫu Hồ

http://sachhiem.net/VANHOC/T/TranNgauHo.php

 14-Feb-2018

Bài thơ vui 5 chữ, Tết năm CẬU TUẤT, đọc lúc đợi vợ đi chợ : Tường trình một năm bán sách.

Tuyên Ngôn Về Thể Trạng Vũ Trụ Tiền Big Bang.

Email: thetrangvutru@yahoo.com

_________________

Tòa soạn SH: Sách đã được giới thiệu ở: http://sachhiem.net/EMAILS/SH/Sachhiem17c.php

 

Nguồn: tác giả gửi