Quyền con người "bình đẳng" trong thời Pháp thuộc là thế này!