NỖI LÒNG CHO LỊCH SỬ - Việt Án Anh

http://sachhiem.net/NMQ/NMQ109_NoiLong.php

 04-Mar-2020

Bài thơ này trích trong quyển Thực Chất của Giáo Hội La Mã, quyển 2 của Nguyễn Mạnh Quang, phát hành năm 1999.

Gần đây, cuối tháng 2, 2020 được cô giáo Trần Ly diễn đọc trên video:

https://www.youtube.com/watch?v=7jLCDs6bqw4

Vì có nhiều yêu cầu muốn đọc bài thơ, chúng tôi xin chụp lại các trang của bài thơ thẳng từ trong sách để hầu bạn đọc.