Cựu biệt động quân VNCH: "Sài Gòn bây giờ mới đúng là Hòn Ngọc viễn đông"