Ở Tây Nguyên Vẫn Còn Có Người Biết Chữ Của Người Giao Chỉ

báo giấy An Ninh Thế Giới 22 tháng 3, 2017

http://sachiem.net/VANHOC/TinANTG_01.php

 04-Jun-2017

LTS: Mến gửi bạn đọc một tài liệu văn hóa hiếm có của một bạn đọc gửi tặng từ quốc nội. Đọc để biết nguồn gốc của tiếng ta. Thiết nghĩ, "Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn" đã là một giá trị riêng. (SH)

 

Subject: Vẫn_Còn_Có_Ngườ i_Biết_Chữ_Việt
_nguyên_gốc_Của _Người_Giao_Chỉ
From: Dân Việt 
Date: Tue, June 06, 2017 11:26 am

Nếu tôi nhớ không nhầm thì VN ngày xưa, trước khi bị TQ xâm lăng văn hóa, đã có chữ viết riêng, mà người TQ khi tiếp cận, họ gọi là "đẩu tự", nghĩa là chữ viết không vuông vắn như chữ Hán, mà uốn éo như con nòng nọc (!)

Lượng giá ấy có tính chủ quan, coi rẻ chữ viết VN, qua tâm thái kỳ thị văn hóa của người phương Bắc .

Nhưng VN đã đủ văn minh, trước khi người TQ vào, để có chữ viết riêng của mình, ngôn ngữ riêng, và cả phong tục tập quán riêng .

Vì vậy sứ giả TQ mới về trình Vua rằng, "VN (Giao Chỉ) là văn hiến chi bang !"

văn hiến, sao không ? cả một dòng 
Lạc Hồng đích xác gọi tổ tông
hùng cứ văn minh riêng một giống 
lẫm liệt trời Nam những tiên rồng !!!


trong lịch sử dân tộc VN có ẩn hiện hình bóng những tiên rồng, nghĩa là những nhân tài, chân nhân, minh quân ngộ đạo, những anh hùng thao lược ...

phước cho ai được làm người Việt Nam vì dân tộc ta còn thăng hoa nhiều thêm nữa để trở thành Đất Thánh của cả khu vực .

> Mẫu thâu mười tám (nước) chư hầu da vàng (châu Á) về đến, mà chầu Phật Vương
- sấm Phật Mẫu, thập kỷ 1960, tại Việt Nam

Việt Dân

Trang Văn Học