Ngô Đình Diệm là ai? Tập 4: Nhìn Nhận

Ngô Đình Diệm là ai?

Biên tập: Thi Nguyễn


Phần 1. Cuộc đời và sự nghiệp
https://www.youtube.com/watch?v=X9n_WzVycRY

   


Phần 2: Cuộc đời và sự nghiệp
https://www.youtube.com/watch?v=Uf6_CD9jhmU

  


Phần 3: Trả Giá 
https://www.youtube.com/watch?v=DDkK8c8PbZs

  


Video 4: Nhìn Nhận 
https://www.youtube.com/watch/?v=_Ps8SMNC7EQ