Ngô Đình Diệm Là Ai? Tập 1: Cuộc đời và sự nghiệp

Ngô Đình Diệm là ai?


Biên tập: Thi Nguyễn


Phần 1. Cuộc đời và sự nghiệp
https://www.youtube.com/watch?v=X9n_WzVycRY

 


Phần 2: Cuộc đời và sự nghiệp
https://www.youtube.com/watch?v=Uf6_CD9jhmU
Phần 3: Trả Giá 
https://www.youtube.com/watch?v=DDkK8c8PbZs
Video 4: Nhìn Nhận 
https://www.youtube.com/watch/?v=_Ps8SMNC7EQ