Mưu Đồ Chính Trị Của Alexandre De Rhodes và Vấn Đề Chữ Quốc Ngữ

 

Hoàng Văn Lân & Đặng Huy Vận

http://sachhiem.net/LICHSU/L/LeCung03A.php

 09-Aug-2020

...Chỉ đáng tiếc là vì không phân biệt chính tà phải trái, và lại chưa tìm hiểu sự thật lịch sử Việt Nam cũng như chân lý khoa học trên một cơ sở lý luận chân chính mà một số học giả ở Huế và Sài gòn đã mắc vào cái bẫy của Nha Chiến Tranh Tâm Lý Sài gòn....

Tài liệu sau đây được viết vào tháng 12, năm 1963.

____________

Nguồn: VNU LIC - Giáo Trình và Sách Điện Tử

Bài liên quan:

Nhận Thức Lịch Sử Cần Được Khẳng Định Về Linh Mục Dòng Tên Alexandre De Rhodes (GS Lê Cung)