Kinh thánh đã xác nhận Chúa Trời Dê Hô Va là tên chúa đảng chuyên giết người cướp của