"Đức Vâng Lời" Hay Sự Khốn Nạn Đến Cùng Cực Vì Một Đức Tin Mù Quáng? -

 

FB Anh Nguyên

http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBAnhNguyen.php

 04-Sep-2021

Trong Kinh Thánh Cựu Ước, chúa trời sai Áp-ra-ham (Abraham), tổ phụ của dân Do Thái nhưng con chiên Việt mít tự nhận làm của mình, hãy mang đứa con yêu quý tên I-xa-ác (Isaac) lên núi để giết và thiêu sống để làm của lễ dâng chúa. Thế là lão ta không ngần ngại làm theo, lừa con bắt trói, đặt trên giàn thiêu và cầm dao chuẩn bị hành hình. (*)

Câu chuyện này thường được chăn chiên giảng dạy trong nhà thờ, ca tụng "đức vâng lời" của Áp-ra-ham khi vâng lời chúa sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì, kể cả việc thương thiên hại lý là giết cả cốt nhục của mình để làm vui lòng Chúa.

Rất nhiều con chiên tỏ vẻ đồng tình với hành động khốn nạn dã man này của Ap-ra-ham và luôn mồm "Tạ ơn chúa, amen".

Khoan hãy nói về đoạn kết của câu chuyện mà chỉ riêng hành động nhẫn tâm lừa gạt của một người cha đối với con mình, bắt con hành hình, có thể nói đây là hành động còn ác hơn cả loài cầm thú, do con chiên đã mất khả năng suy nghĩ như một con người.

Điều này cho thấy sự nguy hiểm của tà đạo trong việc nhồi sọ con chiên về "đức vâng lời", sẵn sàng làm bất cứ điều gì theo lời sai xử của ngoại bang Vatican qua trung gian tay sai là chăn chiên. Hiểu được điều này thì chúng ta không lạ về chuyện con chiên tham gia vào đoàn quân xâm lược Pháp chống lại quê hương mình như trong quá khứ. 

FB Anh Nguyên

Nguồn FB Anh Nguyên

__________________

(*) Phụ chú của SH:

1. Bài trên của Anh Nguyên là nhận xét một status của Huang Lin đắng trên Nhóm "Sắc Màu Thiên Chúa Giáo" như sau:

 

2. Xem nguồn ở Cựu Ước Kinh, Sáng Thế ký (Genesis) 22: 2-18. Các hình minh họa từ internet.


" 2 Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. 3 Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình, là Y-sác, cùng đi; người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. 4 Qua đến ngày thứ ba, Áp-ra-ham nhướng mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa, 5 thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng: Hãy ở lại đây với con lừa; ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai ngươi. 6 Áp-ra-ham lấy củi về của lễ thiêu, chất trên Y-sác, con mình; rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi. 7 Y-sác bèn nói cùng Áp-ra-ham, cha mình rằng: Hỡi Cha! Người đáp: Con ơi! cha đây. Y-sác nói: Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu? 

8 Áp-ra-ham rằng: Con ơi! chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu; rồi cả hai cha con cứ đồng đi. 9 Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy; tại đó, Áp-ra-ham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Y-sác con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ. 10 Áp-ra-ham bèn giơ tay ra cầm lấy dao đặng giết con mình. 11 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Áp-ra-ham, Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. 

12 Thiên sứ phán rằng: Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi. 13 Áp-ra-ham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. 14 Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn. 

15 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu Áp-ra-ham lần thứ nhì mà rằng:16 Đức Giê-hô-va phán rằng: Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, thì ta lấy chính mình ta mà thề rằng 17 sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch.  18 Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước."