Đức Mẹ La Vang - Tiếng Nói của Giáo-Triều Vatican

  ●   Bản rời

Tiếng Nói của Giáo-Triều Vatican

về "Thánh Địa" La Vang

Lê Xuân Nhuận

Gửi bài này cho bạn bè 17 tháng 5, 2008

Xem toàn tập: 0 1 2 3 4 5 6 7 8

 

Tuần-báo L'Osservatore Romano

Tất cả các tin-tức và sự-kiện liên-quan đến Ðức Giáo-Hoàng.

Tuần-báo này là tiếng nói chính-thức

của Tòa Thánh Vatican

The Catholic Review: L'Osservatore Romano - Now you can be connected to all papal news and events with a subscription to L'OSSERVATORE ROMANO, the official voice of the Holy See. ...
http://www.catholicreview.org/pages/lor/lor.htm


Now you can be connected to all papal news and events with a subscription to L'OSSERVATORE ROMANO, the official voice of the Holy See. L'OSSERVATORE ROMANO is the leading and most authoritative and comprehensive source for papal writings and activities. No other newspaper in the world delivers the messages of the Holy Father directly to you.

 

 

 

Tuần-báo này là xuất-xứ hàng đầu,

có thẩm-quyền nhất và toàn-diện nhất,

của các bài viết và hoạt-động của Ðức Giáo-Hoàng

 

 

Ðây là trang 3

Ấn-bản tiếng Anh của L'Osservatore Romano

số 32/33 (hai số gộp môt) tuần-lễ 12/19 August 1998

nhằm vào thời-điểm kỷ-niệm 200 năm Đức Mẹ La Vang

vào tháng 8 năm 1998

 

 

 

 

Chúng tôi đóng khung và phóng lớn đoạn văn liên-hệ

của bài viết, để quý vị đọc rõ đoạn văn nói trên

 

 

 

 

Unfortunately, there is no written documentation of

these apparitions: such documents were perhaps

kept in the Hué church archives, which were

destroyed during two local wars:

in 1833, under King Minh Mang,

and in 1861 in the reign of King Tuduc.

 

Tiếc thay, không có văn-bản tài-liệu nào

chứng-minh cho các lần (Đức Me) hiện ra (tại La Vang):

 

các tài-liệu ấy có lẽ được lưu trong văn-khố

của nhà thờ ở Huế, và đã bị tiêu-hủy

trong hai cuộc chiến tại địa-phưong:

vào năm 1833 dưới triều Minh Mạng, và

vào năm 1861 dưới triều Tự Đức.

(xin xem lại Chương V)

trong toàn tập sau đây: 0 1 2 3 4 5 6 7 8

 để biết tại sao Tòa Thánh Vatican bác-khước tính-chất xác-thực

của "Đức Mẹ La-Vang"