Conquistadors - Khủng Bố Ca-Thô-Lic, Năm 1513

Duyên Sinh

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgD/Duyensinh18.php

Đầu thế kỷ thứ 16, một liên minh được thành lập gồm 3 đế quốc là La Mã (Vatican), Tây Ban Nha, và Bồ Đào Nha (gọi tắt là “Liên Minh Vatican”). Liên Minh Vatican có mục đích thành lập các toán Conquistadors[1] để thám hiểm các vùng đất mới tại Nam Mỹ, nhưng thực ra là đi đánh chiếm thuộc địa và săn bắt các con chiên. Vai trò săn bắt con chiên là quan trọng nhất vì đế quốc La Mã vừa là một đế quốc thuộc địa, và cũng vừa là một cơ sở tôn giáo. Lãnh thổ của La Mã đầu thế kỷ thứ 16 vẫn còn rộng mênh mông, nhưng sau này bị thu hẹp lại vì La Mã bị thất bại trong trận Chiến Tranh Trung Âu 30 Năm với các quốc gia khác tại Âu châu, bị các quốc gia thắng trận cắt xén hết đất đai, chỉ chừa lại có một “khuỷnh” nhỏ xíu đủ để cất tòa thánh như chúng ta thấy.

... Xin bấm vào hình dưới đây để đọc tiếp

 


Mục Lục Duyên Sinh

http://DuyenSinh.com/files/pdf/MUC_LUC.pdf

____________________

Các bài của tác giả Duyên Sinh trên sachhiem.net

_____________________