Có ai đuổi giặc mà hèn? Có ai theo giặc mà "hiền" với dân?

Subject: ***_sử_đây,_nào, _hãy_học_đi - học chưa_hiểu_hết: nói_gì,_ai_nghe_?
From: Việt Dân 
Date: Mon, July 03, 2017 8:23 am

Có ai đuổi giặc mà hèn ?
Có ai theo giặc mà "hiền" với dân ?

Sử đây, nào, hãy học đi
Học chưa hiểu hết: nói gì, ai nghe ?

Sự thật (lịch sử) đâu thể bao che
Nói năng ngược ngạo, ai nghe cho đành !

Muốn gì phải có chính danh 
Nghĩa chung đồng khởi mới đành hi sinh 
Sao cho hết nghĩa trọn tình 
Việt Nam thống nhất (1975), bình minh ánh vàng!


Thống nhất 1975 khởi đầu giai đoạn lịch sử vàng son mới
của dân tộc Việt Nam.

Việt Dân

http://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=6952

Thế Nào Là Hèn Với Giặc - Ác Với Dân
Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/NMQ75.php 
23-Jun-2017

(Đây là bài nói chuyện trực tuyến lần thứ hai trên Facebook của trang nhà, https://www.facebook.com/sachhiem.net.us. Phần video theo sau ở dưới bài)

Video 1. Thế nào là hèn với giặc?

https://www.youtube.com/watch?v=IuRyUr0W8jQ

Video 2. Thế nào là ác với dân?

https://www.youtube.com/watch?v=YK1qBqcMyJw