Bản Án Chế Độ Thực Dân Pháp - Toàn tập

 

Bản án chế độ thực dân Pháp

Nguyễn Ái Quốc / Imprékor

16-Jul-2018

Link: ... LICHSU/N/NAQ_BACD_TDP.php

 

Đăng bởi: thinhld

Ngày: Tháng Năm 05, 2011

Chuyên mục: Tác phẩm - Bản án chế độ thực dân Pháp

 

 

Bản án chế độ thực dân Pháp (tiếng Pháp: Le Procès de la colonisation française) là một tác phẩm chính luận do Hồ Chủ tịch viết bằng tiếng Pháp trong khoảng thời gian 1921 – 1925 và được xuất bản lần đầu tiên năm 1925 trên một tờ báo của Quốc tế Cộng sản có tên Imprékor.

Tác phẩm gồm 12 chương và phần phụ lục

 

- Chương 1: Thuế máu

- Chương 2: Việc đầu độc người bản xứ

- Chương 3: Các quan thống đốc

- Chương 4: Các quan cai trị

- Chương 5: Những nhà khai hoá

- Chương 6: Tệ tham nhũng trong bộ máy cai trị

- Chương 7: Bóc lột người bản xứ

- Chương 8: Công lý

- Chương 9: Chính sách ngu dân

- Chương 10: Chủ nghĩa giáo hội

- Chương 11: Nỗi khổ nhục của người phụ nữ bản xứ

- Chương 12: Nô lệ thức tỉnh

- Phụ Lục: Gửi thanh niên Việt Nam

 

 

 

 

Nội dung tác phẩm tố cáo thực dân Pháp dùng mọi thủ đoạn khốc liệt bắt “dân bản xứ” phải đóng “thuế máu” cho chính quốc… để “phơi thây trên chiến trường Châu Âu”; đày đoạ phụ nữ, trẻ em “thuộc địa”; các thống sứ, quan lại thực dân độc ác như một bày thú dữ, …. Tác phẩm hướng các dân tộc bị áp bức đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga, tiêu diệt hai cái vòi của con đỉa đế quốc – một vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc, một vòi bám vào nhân dân thuộc địa. Tác phẩm đề ra cho nhân dân Việt Nam con đường đấu tranh giải phóng dân tộc theo chủ nghĩa Marx-Lenin, thắp lên ngọn lửa đấu tranh cho độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam. Năm 1946, ở Việt Nam, tác phẩm này đã được xuất bản bằng tiếng Pháp tại Hà Nội. Năm 1960, Nhà xuất bản Sự Thật lần đầu tiên đã xuất bản bằng tiếng Việt.

  • Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 186
  • Giá bán: 28,000 VNĐ
  • In lần thứ 1 năm 2009

Viết bằng tiếng Pháp, xuất bản lần đầu tiên tại Paris (Pháp) nǎm 1925 xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam nǎm 1946. Dịch theo cuốn sách xuất bản lần đầu tiên đối chiếu với cuốn xuất bản  nǎm 1946 ở Việt Nam

 

Ký tên: NGUYỄN ÁI QUỐC