Ai nói rằng Việt Nam đã độc lập từ 11/3/1945 thì đọc ở đây (vi.wikipedia.org)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1812332005744815&set=a.1376428456001841.1073741828.100009040982813&type=3&theater
[0][0][0][0][0][0][0]
Trích thư của ông Trần Trọng Kim viết ngày 8/5/1947 tại Sài Gòn, gửi học giả Hoàng Xuân Hãn
[0][0][0][0][0][0][0]


Ai nói rằng Việt Nam đã độc lập từ 11/3/1945 thì vô đây!

Trong thư viết ngày 8/5/1947 tại Sài Gòn - nay là TP Hồ Chí Minh, gửi học giả Hoàng Xuân Hãn, ông Trần Trọng Kim bàn về tình hình chính trị Việt Nam năm 1945 và vai trò của Việt Minh như sau: 

"Còn về phương diện người mình, thì tôi thấy không có gì đáng vui. Phe nọ đảng kia lăng nhăng chẳng đâu vào đâu cả.

Ai cũng nói vì lòng ái quốc, nhưng cái lòng ái quốc của họ chỉ ở cửa miệng mà thôi, nhưng kỳ thực là vì địa vị và quyền lợi, thành ra tranh giành nhau, nghi kỵ nhau rồi lăng mạ lẫn nhau... Tôi thấy tình thế có nhiều nỗi khó khăn quá, mà mình thì thân cô thế cô, không làm gì được, cho nên chỉ giữ cái địa vị bàng quan mà thôi... Tôi vẫn biết việc chống Pháp chỉ có Việt Minh mới làm nổi... Nay Việt Minh đứng vào cái địa vị chống Pháp, tất là có cái thanh thế rất mạnh...".


[https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Tr%E1%BB%8Dng_Kim]